Regulamin

REGULAMIN
rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Wojewódzkiej Ligi Oldbojów Opolszczyzny
na sezon rozgrywkowy 2017/2018

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Wojewódzka Liga Oldbojów Opolszczyzny to rozgrywki sportowe, których celem jest upowszechnianie kultury fizycznej, popularyzacja piłki nożnej, oraz kontynuowanie życia sportowego przez zawodników, którzy ukończyli wyczynowe uprawianie sportu jak i mieszkańców Opolszczyzny, oraz integrację miłośników piłki nożnej.
Rozgrywki w kategorii oldbojów prowadzone będą w oparciu o Regulamin Rozgrywek i Terminarze opracowane przez Organizatora Rozgrywek na szczeblu WLOO systemem dwurundowym (jesień – wiosna), a ich celem jest wyłonienie najlepszych drużyn i najlepszych zawodników. Zwycięzca rozgrywek zdobywa tytuł Mistrza sezonu WLOO i może przystąpić do rozgrywek o mistrzostwo Polski.

UCZESTNICY ROZGRYWEK
§ 2
1. W zawodach rozgrywek WLOO mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 35 lat i starsi.
2. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek, którzy rozegrali jakikolwiek czas w barwach jednego zespołu nie mogą występować w tym samym sezonie w barwach innego zespołu.
3. Udział w grze zawodnika, który nie ukończył wieku 35 lat traktowany będzie, jako gra zawodnika nieuprawnionego z konsekwencjami weryfikacji zawodów, jako walkower.
4. Kierownicy drużyn, lub osoby odpowiedzialne za prowadzenie drużyny mają obowiązek sporządzenia listy zawodników uprawnionych do gry w rozgrywkach ligowych, pucharowych, sparingowych lub jakichkolwiek innych. Na liście tej powinno znajdować się: Imię i Nazwisko, data urodzenia, PESEL i własnoręczny podpis zawodnika. Nowych zawodników można dopisywać na bieżąco, ale zawsze przed meczem, musi być podpis zawodnika.
5. Wszyscy zawodnicy zapisani na liście, swoim podpisem potwierdzają, że są zdolni do gry i ubezpieczeni (lub nie, wola zawodnika) we własnym zakresie, są świadomi tego, że rozgrywki, w których grają nie są ubezpieczone, biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i dla własnej przyjemności, a w razie nieszczęśliwego zdarzenia nie będą rościć żadnych pretensji.
6. Listy zawodników nie trzeba mieć przy sobie na meczach, powinna ją przechowywać osoba odpowiedzialna za prowadzenie drużyny. O wzór takiej listy można się zwrócić do Organizatora Rozgrywek, lub sporządzić ją samodzielnie. Gra zawodnika, który nie znajduje się na liście potwierdzonej własnoręcznym podpisem obciąży skutkami prawnymi podczas zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia osobę prowadzącą drużynę.
7. W trakcie sezonu można dodatkowo zgłosić zawodnika do rozgrywek poprzez dopisanie go do listy zawodników potwierdzone własnoręcznym podpisem. Nie może być to zawodnik, który rozpoczął sezon w innej drużynie, wyjątek stanowi wycofanie się drużyny z rozgrywek.
8. Do każdego zespołu może być uprawniona dowolna ilość zawodników rodzimych, oraz cudzoziemskich, którzy spełniają warunki Regulaminu WLOO.

ZASADY PROWADZENIA ROZGRYWEK
§ 3
1. Mecze odbywają się systemem „każdy z każdym”, mecz i rewanż.
2. Zawody oldbojów odbywają się na pełnowymiarowych boiskach posiadających bramki o wymiarach 2,44 x 7,32 m.
3. Zawodnicy mogą występować na boisku wyłącznie w obuwiu sportowym (korki, lanki, trampkokorki).
4. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 35 minut z 10 minutowa przerwą.
5. Zespoły występują w składach 11–to osobowych.
6. Ilość zmian zawodników w czasie gry jest nieograniczona z prawem powrotu na boisko, każdy zawodnik wpisany do protokołu zawodów jest traktowany, jako zawodnik biorący udział w grze, choćby nie grał ani minuty.
7. Rozegrane zawody punktuje się następująco:
wygrana – 3 punkty
remis – 1 punkt
przegrana – 0 punktów
8. Pozostałe przepisy i zasady rozgrywania zawodów zgodne są z przepisami gry PZPN.
9. Bezpośrednio po zakończonych zawodach kierownicy drużyn, lub osoby odpowiedzialne za prowadzenie drużyny mają obowiązek przekazania Organizatorowi Rozgrywek w formie sms-a, lub e-maila wyniku z rozegranych zawodów oraz strzelców bramek swojej drużyny (imię i nazwisko).
10. Przed zawodami, gospodarz ma obowiązek dopilnowania sporządzenia protokołu na mecz, a po zawodach wpisanie przez sędziego strzelców bramek, zawodników, którzy otrzymali żółte, bądź czerwone kartki, oraz ewentualnych zdarzeń w trakcie trwania zawodów. Protokoły należy dostarczyć Organizatorowi Rozgrywek, w jakikolwiek wygodny sposób, najpóźniej do końca tygodnia kończącego rundę.

§ 4
1. W rozgrywkach WLOO o kolejności zespołów w tabeli decyduje ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decydują:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości według zasady, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywkowego,
e) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.

§ 5
1. Obowiązującym terminem rozegrania zawodów jest termin podany w Terminarzu Rozgrywek. Każda zmiana terminu przez jedną z drużyn skutkuje tym, iż następny termin, oraz miejsce rozegrania zawodów wyznacza strona wnioskująca, w uzgodnieniu z przeciwnikami. O tym terminie i o miejscu zawodów musi być poinformowany Organizator Rozgrywek w dowolnej formie nie później niż na 7 dni przed terminem zawodów.
2. Zawody, które nie odbyły się w wyznaczonym terminie przez Organizatora Rozgrywek (w porozumieniu zainteresowanych drużyn) muszą być rozegrane najpóźniej w terminie 20 dni od wyznaczonego terminu w Terminarzu Rozgrywek. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie walkowerem drużyny przekładającej termin meczu, z wyłączeniem meczu ostatniej kolejki rundy jesiennej, który musi być rozegrany najpóźniej przed pierwszym meczem rundy wiosennej.
Tylko w szczególnych przypadkach Organizator Rozgrywek może udzielić zgody na przedłużenie terminu rozegrania meczu.
3. Dopuszcza się przełożenie terminów rozegrania meczy zachowując powyższe ustalenia, ale żadna z drużyn nie może mieć naraz przełożonych dwóch spotkań. W przypadku przełożenia drugiego terminu meczu, pierwszy musi zostać rozegrany wcześniej w innym przypadku będzie zweryfikowany, jako walkower.
4. Dwa ostatnie terminy rozgrywek sezonu wyznaczone przez Organizatora Rozgrywek są obowiązujące i nie mogą być rozegrane w późniejszym terminie niż wyznaczony i podany w Terminarzu. Zawody, które się nie odbędą zostaną zweryfikowane, jako walkower.

§ 6
1. Sędziego do rozstrzygania zawodów zapewnia Gospodarz, lub na jego wniosek Organizator Rozgrywek, przy czym wniosek taki musi być złożony Organizatorowi Rozgrywek odpowiednio wcześniej, lecz nie później niż na 5 dni przed terminem zawodów.
2. Gospodarz zawodów zobowiązany jest poinformować i przekazać wyznaczonemu sędziemu przepisy i zasady rozgrywania zawodów wynikające z Regulaminu Rozgrywek WLOO.
3. Opłatę sędziowską bezpośrednio po zawodach pokrywa Gospodarz zawodów.

§ 7
1. Do obowiązków Gospodarza zawodów należy:
a) udostępnienie płyty boiska do rozegrania zawodów,
b) przygotowanie boiska do gry zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną,
c) zabezpieczenie druków sprawozdań, oraz załączników do sprawozdania z zawodów,
d) opłata sędziego zawodów,
e) zabezpieczenie piłek do gry,
f) zabezpieczenie szatni z zapleczem sanitarnym tj. toalety i natryski dla drużyny gości,
g) zabezpieczenie strojów innych niż stroje gości,
h) zwyczajowo po meczu zabezpieczenie poczęstunku w postaci ciepłego posiłku dla 20 zawodników gości (np. kiełbaski z grilla i tradycyjnych napoi – markowe piwo).

SPRAWY DYSCYPLINARNE ROZGRYWEK
§ 8
1. Wprowadza się karę dyscyplinarną w wysokości 150 zł na drużynę, która w wyznaczonym terminie zawodów nie zgłosi się do udziału w meczu,
2. Wprowadza się karę dyscyplinarną w wysokości 150 zł na drużynę, w której będzie grał nieuprawniony zawodnik.
3. Kary i napomnienia: Wprowadza się system kar dla zawodników w formie żółtych i czerwonych kartek, które powodują sankcje:
a) żółta kartka – bez konsekwencji (dwie żółte kartki w jednym meczu = czerwona kartka), czerwona kartka = pauza zawodnika do końca meczu (drużyna gra w osłabieniu do końca spotkania, przy czym zawodnik może grać w następnym meczu),
b) czerwona kartka = usunięcie zawodnika z gry w zawodach bez prawa wprowadzenia innego zawodnika w jego miejsce do końca zawodów (drużyna gra w osłabieniu do końca spotkania, przy czym zawodnik może grać w następnym meczu),
4. Za szczególnie brutalne, lub niesportowe zachowanie zawodnik może być ukarany po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, wykluczeniem z rozgrywek do końca sezonu, lub na stałe.
5. Drużyna, która nie rozegra 3 meczy w sezonie zostanie wykluczona z dalszych rozgrywek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9
1. Organizator Rozgrywek WLOO nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w trakcie i po zawodach.
2. Ubezpieczenie NNW zawodników biorących udział w rozgrywkach oldbojów spoczywa na zawodnikach biorących udział w rozgrywkach.
3. Wpisowe do rozgrywek w sezonie 2017/2018 wynosi 250 zł, które należy wpłacić Organizatorowi Rozgrywek w terminie do 30 września 2017r.
a) 100 zł – opłata stała,
b) 150 zł – kaucja za naruszenie postanowień Regulaminu WLOO.
Kaucję Organizator zwróci każdej drużynie po zakończeniu rozgrywek, lub po uzgodnieniu z zainteresowanymi zaliczy na przyszły sezon.
4. W przypadku naruszenia przez którąś z drużyn postanowień Regulaminu § 8 pkt 1 i 2, Organizator Rozgrywek zastosuje karę pobierając kaucję, którą zaksięguje na poczet teraźniejszych, lub przyszłych rozgrywek. Drużyna naruszająca te postanowienia Regulaminu ma obowiązek uzupełnienia kaucji tj. wpłaty kolejnych 150 zł w terminie 7 dni po powiadomieniu Organizatora Rozgrywek o zaistniałej sytuacji.

§ 10
1. W przypadku wniosku kapitana drużyny przeciwnej o sprawdzenie tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, może się ono odbyć przed rozpoczęciem, w przerwie między częściami gry, lub bezpośrednio po zakończonych zawodach – na płycie boiska bezpośrednio przez sędziego prowadzącego zawody. Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu zawodów zobowiązuje kapitanów i kierowników drużyn do zatrzymania wszystkich zawodników, którzy uczestniczyli w grze do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu. Sprawdzenia tożsamości dokonuje wyznaczony sędzia zawodów w obecności kapitanów drużyn. Zawodnicy wpisani do sprawozdania zawodów powinni posiadać dokument potwierdzający ich tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, lub inny dokument tożsamości).
2. Brak dokumentu potwierdzającego tożsamość grającego zawodnika spowoduje przyznanie walkowera przeciwnikom. W przypadku, gdy uprawniony zawodnik posiadający dokument tożsamości brał udział w zawodach, a nie został wpisany do sprawozdania należy uzupełnić taki wpis do sprawozdania zaraz po zakończonych zawodach.

§ 11
Weryfikację spotkań na podstawie sprawozdań i reklamacji zainteresowanych dokonuje Organizator Rozgrywek i Komisja Odwoławcza.

§ 12
1. Wszystkie sprawy odwoławcze rozpatruje Komisja Odwoławcza powołana w tym celu w składzie:
Janusz SZPILA – przewodniczący,
Mariusz ŁAKOMY – członek
Wiesław WOJCIECHOWSKI – członek
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem pomocniczo służą przepisy zawarte w Przepisach Gry i Regulaminie Dyscyplinarnym – PZPN na sezon 2017/2018.

Sporządził:
Janusz SZPILA / Wiesław WOJCIECHOWSKI